Revista de artes Visuales - Tidskrift för visuell konst

Nr. 49
Octubre/ Oktober 2004


POBRES DIABLOS
(Rosario, Argentina)

ARTE CALLEJERO  
GATUKONST

HUGO MASOERO
Profesor de arte de la Escuela de Bellas Artes
Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Konstprofessor på Akademihögskola
Universidad Nacional de Rosario, Argentina

La escultura fue la disciplina artística que históricamente ocupó el espacio público como monumento. A través de ella, el poder político de tumo se encargó de publicitarse ante los ciudadanos, destacando sus victorias militares, las conquistas de nuevos territorios y los logros de su nación. También dejando un registro histórico e inmortal de la grandeza del rey, emperador o gobernante.

Pero estas obras perdieron su lugar en el espacio urbano a finales del siglo XIX, tal como señaló Rossalind Krauss en su articulo “La escultura en el campo expandido”. Se transformaron en nómadas, auto-referenciales y de pequeño formato. Nació así una nueva escultura, independizada del monumento y convertida en obra de arte, que permitió a los artistas exponer en salones o museos.
Al comenzar la década del ’60, se produjo otro cambio importante en la disciplina. Muchos artistas entendieron que, dentro de las galerías, sus obras solo llegaban a grupos minoritarios. Comenzaron a buscar nuevas posibilidades y un público diferente, emplazando sus obras fuera de las salas y recuperando el espacio urbano - revirtiendo así el proceso-, pero con una intencionalidad muy diferente al monumento.

De estas expresiones surgió el denominado “arte público”, el cual fue adquiriendo diferentes características. Por un lado encontramos aquellas propuestas de esculturas de carácter monumental, de emplazamiento permanente, que buscan relacionarse con la ciudad y sus habitantes. Otra de las posibilidades de arte urbano son aquellas grandes esculturas ornamentales, que pretenden decorar plazas, paseos o ingresos a importantes edificios. Un tercer agrupamiento, propio de finales de los ’60 y principios de los ’70, lo componen los trabajos del land-art, movimiento que en realidad se alejó tanto de la sala de exposiciones como del espectador.

El cuarto modelo de arte público es aquel que trata de producir acciones rápidas, con mensajes más directos para que sean comprendidos por un público no especializado, generalmente obras efímeras que intervienen sobre el espacio urbano, con mensajes de contenido social y político.

Este arte político callejero, que a finales de los ’60 manifestó la preocupación por la conservación del medio ambiente, fue utilizado por otros artistas con la finalidad de generar conciencia, en la sociedad, de las barbaries producidas por gobiernos y grupos de poder económico.

En Latinoamérica, estas experiencias urbanas fueron fuertemente combatidas por las dictaduras militares, desapareciendo por años de las calles. Pero, con la llegada de la democracia en los ’80, este arte fue recuperando nuevamente su lugar. Surgieron de esta manera muchos artistas y grupos que utilizan el espacio público para realizar sus obras.

Uno de ellos es “Pobres Diablos” quien comenzó a producir sus acciones en el año 2002. Según sus palabras “... la profunda crisis Institucional que atraviesa Argentina, prepara el campo de acción para Pobres Diablos. Somos un grupo de arte urbano que trabaja mediante Intervenciones efímeras, abordando problemáticas sociopolíticas. Nuestro arte es de tinte contestatario y se declara en oposición al pervertido circuito oficial de distribución artística”.

 

Skulpturen var den disciplin som historiskt tog plats i det offentliga rummet i form av monument. Genom den gjorde den rådande politiska makten propaganda för sig själv inför medborgarna. Den förhärligade sina militära segrar, erövringen av nya territorier och nationens landvinningar. Propagandan lämnade också ett evigt avtryck av kungens, kejsarens eller regentens storhet i historien.

Men dessa verk förlorade sin plats i stadens rum i slutet på 1800-talet, såsom Rossalind Krauss påpekade i sin artikel ”La escultura en el campo expandido”. De förvandlades till nomadiska, självrefererande och småskaliga verk. På så sätt föddes den nya skulpturen. Den frigjorde sig från monumentet och förvandlades till konstverk, vilket tillät konstnärerna att ställa ut sina alster i salonger eller museer.

I början på 60-talet, ägde en annan viktig förändring rum inom disciplinen. Många konstnärer insåg att deras verk enbart skulle nå ut till minoritetsgrupper om de begränsade sig till gallerierna. De började söka nya möjligheter och en annorlunda publik, och de placerade sina verk utanför utställningslokalerna. De återerövrade stadsrummet och processen återgick till sitt ursprungliga tillstånd, fast med helt andra avsikter än monumentets.

Utifrån dessa uttryck uppstod den s.k. ”offentliga konsten”, vilken utvecklade vissa särdrag. Å ena sidan har vi monumentala skulpturer av permanent placering som försöker etablera ett förhållande till staden och dess invånare. Andra av stadskonstens möjligheter utforskas av stora ornamentala skulpturer som syftar till att utsmyckaA torg, gågator eller viktiga byggnaders entréer. En tredje grupp av skulpturer, kännetecknande för slutet av 60- och början på 70-talen, utgörs av land-art verken. I själva verket tog denna rörelse avstånd både från utställningslokalen och från åskådaren.

Den fjärde modellen av offentlig konst är den som försöker åstadkomma snabba aktioner, med mer direkta budskap ämnade att bli förstådda av en icke-specialiserad publik, i regel genom efemära verk som gör ingrepp i stadsrummet med budskap av socialt och politiskt innehåll.

Den politiska gatukonsten, som i slutet på 60-talet uttryckte oron inför miljöförstörelsen, användes av andra konstnärer med syftet att skapa medvetande om regeringarnas och de ekonomiska makteliternas illgärningar i samhället.

I Latinamerika bekämpades dessa experiment i stadskonst hårt av militära diktaturer, vilket ledde till att de i åratal försvann från gatorna. Men med demokratins återkomst på 80-talet återtog denna konstform sin plats. På så sätt dök många konstnärer upp som använder sig av stadsrummet för sina verk.

En av dessa är ”Stackars Satar” som började producera sina aktioner 2002. I deras egna ord förbereder ”… den djupa institutionella kris som Argentina går igenom… Stackars Satars verksamhetsfält. Vi är en grupp av stadskonstnärer som arbetar genom efemära ingrepp och som behandlar sociopolitiska frågeställningar. Vår konst har en karaktär av protest och förklarar sig i opposition till det korrumperade officiella systemet för distributionen av konst.”

Le
SONRIA
Argentinas intensiva ekonomiska kris visar för oss ett av de i affärerna odiskriminerade prishöjningarnas förhärjade landskap, bankernas stöld av medborgarnas besparingar och plundringen genomförd av de multinationella företagen. För att håna uttrycket “Le, vi håller på att filma er” gjorde vi små klistermärken med texten “Le, vi rånar er”. Med dessa genomförde vi en aktion som gick ut på att “attackera” visa platser i vår stad: hyllor på varuhusen, telefonkiosker, banker, växelkontor och bankomater.

“LE, VI HÅLLER PÅ ATT FILMA ERr”

 

"SONRÍA, LO ESTAMOS FILMANDO"

 

La intensa crisis económica argentina nos describe
un campo devastado por la suba indiscriminada
de precios en los comercios, el robo de los ahorros a los ciudadanos por parte de los bancos y el saqueo
protagonizado por las empresas multinacionales.
Burlando la leyenda “Sonría, lo estamos filmando” realizamos pequeños stickers con la inscripción “Sonría, Con estos, concretamos una acción que consistió en el ataque a ciertos espacios de nuestra ciudad, que según los casos fueron: góndolas de supermercados, teléfonos públicos, bancos, casas de cambio y cajeros automáticos.

StUMMa Rop

MuDOs GRitOs
Pretendiendo revelar los mudos gritos de quienes subsisten gracias a la calle, porque viven allí o comen de lo que ella les deja, decidimos entrevistarlos preguntándoles que le pedirían a gritos al intendente de la ciudad. Luego, los reclamos tomaron cuerpo en uno de los integrantes del grupo que se instaló en la puerta y en los interiores del Palacio Municipal, transmitiéndolos por medio de un reproductor.
 
Med avsikten att avslöja de stumma ropen av dem som överlever tack vare gatan, antingen därför att de bor där eller äter av dess rester, bestämde vi oss för att intervjua dem. Vi frågade dem vilka krav de skulle skrika ut till stadens borgmästare. Senare förkroppsligades kraven i form av närvaron av en av våra medarbetare som ställde sig i och utanför Stadshuset och framförde dessa genom att spela upp dem.
25 dE mAYo - 25 MaJ
aNDRaROnDsVAsELin
En serietillverkad produkt designad för de argentinska medborgarna som, ifall om andrarondsomröstning, måste välja mellan den nuvarande presidenten Kirchner (som fick 22 % av rösterna i första ronden) och f.d. presidenten Menem (ikonen för den politiska korruptionen i Argentina de senaste tio åren och som fick 23 % av rösterna). Till slut kunde projektet inte verkställas eftersom Menem drog sig ur andra ronden dagarna innan valet.
VasELInA balLOtagGE
Denna aktion genomfördes till den 193e årsdagen av Majrevolutionen 1810. Årsdagen sammanföll år 2003 med den nuvarande presidenten Kirchners maktövertagande. Idén om döden av de revolutionära idealen, samt förtrytelsen över maktövertagandet av en kandidat med föga folkligt stöd löstes konstnärligt genom tillverkningen av märken som bestod av två tygband, det ena blåvitt och det andra svart, som symboliserade våra känslor av sorg inför tillfället.
Esta acción se llevó a cabo en el 193º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, fecha que en el año 2003 coincidió con la asunción al poder del actual presidente Kirchner. La concepción acerca de la muerte de los ideales revolucionarios, junto a la indignación por la suba al poder de un candidato escasamente electo, se resolvió plásticamente en la confección de escarapelas formadas por dos cintas: una celeste y blanca y la otra negra, que simbolizaba nuestro sentimiento de luto para tal ocasión.
Producto serialmente ideado para los ciudadanos
argentinos que debían elegir, en instancia de ballottage, entre el actual presidente Kirchner (favorecido con el 22% de los votos en la primer vuelta electoral) o por el ex presidente Menem (ícono de la corrupción política argentina de los últimos 10 años y beneficiario del 23% de los sufragios). Finalmente, el proyecto no pudo ser concretado debido a que Menem renunció a la segunda vuelta días antes del comicio.
BaNdERa NaCIONal dE IDEmTIDad
La celebración del Día de la Bandera en nuestra ciudad nos llevó en esta ocasión a la confección de un panel donde se encontraba transferida la primer hoja del Documento Nacional de Identidad argentino sobre los colores de nuestra bandera. En el espacio contemplado para la foto, la gente era invitada a identificarse con la insignia patria, y en ese momento eran fotografiados. Al finalizar la actividad, se subieron las fotos a nuestro portal de internet, donde los retratados podían obtenerlas gratuitamente.
 
IDeNDIteTENs NaTIonALFLaGgA
  Firandet av den Argentinska Flaggans Dag föranledde oss att tillverka en panel med en reproduktion av det Argentinska Identitetskortet med den argentinska flaggans färger som bakgrund. I fältet avsett för fotot uppmanades människorna att identifiera sig med fosterlandets symboler och fotografera sig. Efter aktiviteten laddades bilderna upp till vår internetportal där de fotograferade kunde få ett gratis exemplar.