Ana García


Om Vattenmärcken och Andra Besatthet
(Installation)

Intervju


 
OM VATTENMÄRCKEN OCH ANDRA BESATHETT

(Översättning: Lorena Acevedo)Beskrivning av installationen

Det handlade om en källare med tre salar. Salarna upplystes enbart av ljuset från monitorerna. Den tillträddes genom en trappa som ledde till ett utrymme som förgrenade sig i tre (sal A,B och C). I den första salen placerades det nio monitorer på 56 kvadratmeter (sal A), i alla monitorer kunde man se olika bilder men alla var om vatten. Därefter , i en paralllel sal på 30 kvadratmeter (sal B) ställdes det två monitorer, en med bilder på vågor och en annan med kort som sjunker ner i vattnet. Slutligen, i en sal vinkelrätt mot de andra två , på 20 kvadratmeter (sal C) utformad som en tratt, ställdes det ut endast en monitor som visade bilden av en kvinna som torterades med en vattendroppe. Längst bort i denna, bredvid trappan, fanns en öppning till en liten korridor som tillät tillgång till de andra två salarna, men i den sammas andra ända, fanns en annan öppning som tillät ett andra passage med en omvänd turgång. Ljudet från vågorna i sal B och ljudet från drppet i sal C interfererade och beroende på hur turen företogs anticiperade ljudet ibland en bild, andra gånger tillät den bilden att minnas. Turernas riktning var inte utsatt därför kunde de genomföras efter varje besökares tycke. Man kunde till exempel gå från A genom C och återvända genom B till A, eller, från A till B och C ovh tillbaka till A, osv.

Att tala om den egna produktionen eller om den produktionens produkt resulterar en aning svårt, men är utan tvekan en nödvändig övning. Ur en viss synpunkt skulle man kanske kunna säga, att man fortsätter producera över det redan producerade, man fortsätter förflytta och vidareutveckla en tanke i det verbala språket. Det handlar om en analys och inte en förklaring. Att analysera exempelvis: processerna, kommunikationsstrategierna, effekterna av känslor, mm. Det kan kanske ha att göra med, en avlägsen blick, eftersom det handlar om att reflekteraöver det som har varit: tilldragelsen, och det som framgår utav denna (i ordets literära mening): produktiviteten. I vilket fall som helst skulle jag inte kunna tala varken produktionen eller produkten, jag kan bara formulera några koncept.

Någon markerar en plats. Någon säger här. En plats har blivit tagen av någon. Detta är det första jag kan säga om en installation som redna har varit. Men vad är det som har varit? Vad var det som fanns där? En installation, är för mig som för många andra, en intervention i rummet, ett här och nu, en tilldragelse: ensingularitet i en utrymmes situation. Av det som där var finns endast minnet kvar, några bilder i minnet; och några dokument, andra bilder i en video som fallet är i mina videoinstallationer. Om installationen skulle jag kunna säga att den markerar utrymmet eftersom den utser en plats, men jag skulle tilläga att det märket är som ett vattenmärke. Något som finns där, inte som spår, extern, utsatt, synlig, utan som en outplånlig signal som inte uppfattas av blotta ögat. Ett märke som porlar och betyder. För att ett vattenmärke skall ge sig till känna, måste man operera i motljus. Den erfodrar-alltid- en uppmärksam blick över en ogenomskinnlig yta och en ljusknippe som lyser bakifrån, från botten. Det här märket ses genom kontrasten. Om videoinstallationen skulle jag istället säga mycket mindre: den elektroniska bilden skrivs in ett främmande territorium. Utrymme och bild är inte märket, de är det märkta.

Gott, utrymmet, i sitt materiella och fysiska plan, är uttryckligen manifesterad i installationen (eller videoinstallationen), det är som omedelbart uppfattas; det jag vill säga är att det verkliga med utrymmet i installationen är först och främst dess fysiskhet, och som sedan skall vara möjlig att uppta, färdas genom och instalera. Men när en plats betecknas, även om det så är en institutionaliserad eller symboliserad plats, så kan denna del utrymme lokaliseras. Därför tror jag att installationen borde ha att göra med, å ena sidan en lokaliserad, betecknad, symboliserad (känsloutrymme) plats som inte bör förväxlas med det arkitektiskt inramade utrymmet, även om denna faktor borde tas med i beräkningen. Å andra sidan, borde den också ha att göra med, ett mer generellt, externt, referensiellt (ett ute) utrymme, som inte hänvisar till arkitekturens extramur, utan som har att göra med det kontextuella utrymmet: ett utrymme där platsen, det lokaliserade, graverar sig. Båda betingar varandra och ibland reflekterar sig den ena i den andra.

Det som jag är intresserad av att framhäva är konfrontationen av begrepp om utrymmen som vi alla behärskar eller kommer att förnimma: makt utrymmen, beboeliga utrymmen, arkitektuella utrymmen, privata utrymmen, allmänna utrymmen, öppna utrymmen, stängda utrymmen, vetenskaps utrymmen, konst utrymmen.... som är utrymmen vars gränser vi inte alltid kan precisera klart. Eller med andra ord, vars behållare och innehåll förflyttar sig samtidigt som de förflyttar de begrepp som vi byggde av dem, därför blir gränserna lika odefinerbara som subjektiva. Det som är mest intressant med detta är de bilder vi skapar utifrån dessa begrepp och den relation som vi som individer upprätthåller med utrymmen (fysiska eller idemässiga). Bilder av utrymmen som format oss som objekt. Utrymmen där bilderna och objekten cirkulerar.

Med dagens bildtekniska utveckling, utökas vår världsbild. Utan att röra sig från den lilla plats som var och en upptar kan man ha en ganska exakt bild av resten av världen, men detta får oss inte att känna oss närmare varandra, eftersom bilderna upptar de utrymmen som kropparna en gång tog. Bildmaskinerna har tillfångatagit kroppen och rörelsen, ljudmaskinerna människans och naturens röst. Kroppsligheten har plattats till, den har blivit tvådemensinell, den har blivit infokuserad och inrammad. Det finns alltid en platt bild som påminner oss om det föränderliga i verkligheten.

Någon säger här och nu. Någons eller någots bild har blivit taget. I samma stund som man tar bilden omaterialiserar man den, för att den snabbt ska kunna resa längst de multibla informationsnäten. Hastigheten är relativ, den absoluta accelerationen (skulle fysikerna säga). Den tas paradoxal, för samtidigt som den fångar impulserar den en accelererad flykt mot alla platser och ingen plats i synnerhet. Drömmares ilusion, därför att det egentligen handlar om förökningen av det dubbla i all oändlighet. Detta är en av frågorna som jag fixerar mig vid när det handlar om videoinstallationer. Utrymmen genomborrade med bilder; utbredda över tiden och över nätet som flyter fram i sitt sökande efter någonstans att installera sig på; och kroppar, våra egna kroppar, som någonstans försöker finna verklighetens märke.

1994, understödd av Fundación Antorchas i sammarbete med The Rockerfeller Foundation och The MacArthur Foundation, lyckades jag montera «Vattenmärken» i en källare, en videoinstallation som pekar ut några av mina fixeringar. Ofta upprepar jag att det finns många sätt att närma sig saker på, i vattenmärkens fall kommer jag endast på några få.

Första närmandet

...och varje gång som vi upptäcker de två polerna i en ska, reflekterande ytor och intensiva microrörelser, kan vi säga: den där saken blev behandlad som ett yttre, den blev ²ansiktererad² eller rättare sagt ²yttreficierad² och samtidigt spikar hon vår syn, hon observerar oss.....även om hon inte liknar ett ansikte... -Giller Deleuze

Vattnets första plan. En reflekterad och reflekterande yta. En kropps första plan vars molekyler har liten eller ingen kontakt med varandra (flytande form), en formlös kropp som har möjligheten att inta behållarens form där den befinner sig. Vattnet, formlös kropp och utan något ansikte, observerar oss i märke....även om den inte liknar ett ansikte. Formbart ansikte efter sinnen, men det enda sinne som den tillåter är den visuella. Den optiska funktionen intresserar inte så mycket som den apterbara funktionen, att med känseln skapa ett visuellt objekt: röra med blicken. Känslig syn och pixel. Vatten i flytande form, molekyler som förflyttar sig och glider fram några i andra; uppeggad molekulär struktur precis som i videobilden, där microrörelser och microutrymmen skapar en bild som defineras av molekulära parametrar. Vatten i flytande form. Videobilder av vatten. Men inte vilka bilder som helst av vattnet och inte vilken bild som helst. Det handlar om första planer och videobilder, bild som ständigt blir till. Ljus närvaro i en yta vilken den aldrig kan integrera sig till. Ljusbild.

Vattenmärke/videoinstallation: en medlande grotta där bilderna inte är skuggor (falsk vision i grottan enligt den platoniska myten) utan ljus (ljusbild), videoljus som vibrerar. Här vet vi att det handlar om videobilder av flytande-vatten, och i sin tur, flytande är du som vattnet sökande efter en plats att stanna och installera sig på för en tid. Bilder av vatten som flyter men...ingenting händer. Det är tiden som sakta rinner förbi. Tiden gör sig kännbar och synbar. Vi försänker oss ett utrymme uppbyggt av vattenbilder och ljud. Vi drunknar i avgrunden som existerar mellan verkligheten och bilderna (av verkligheten). Idag, vet vi mycket väl, att bilderna är manipulerbara, verkligheten..ibland. Därför hellre än den accelererade strömmen av bilder med den säkra konsekvensen att de snabbt kommer att falla i glömska, skulle strategin vara att motsätta en smula tröghet. Vattenmärken ger sig inte till känna för blotta ögat men de finns för att markera en skillnad.

Andra närmandet

I havets djup känner sig kroppen tillplattad av vattnets tryck. På jordens yta känner den sig tillplattad av det verkliga.

Tredje närmandet

För mig är en videoinstallation ett sätt att återfå kroppen, en tillgång av habeas corpus om man så vill. «Ta med kroppen», det är det det handlar om. Ett rättighets eller institutions verktyg enligt jargongen, för att sätta den rörliga friheten i säkerhet från människorna när man har fråntagit «kroppen» sin frihet. Ta med kroppen, uppmuntra den till rörelse. Men en förflyttning av kroppen i utrymmet är mer än att mobilisera kroppen, det har mindre att göra med en utbredning än ett veck i rymden. De olika resmålen är veck som vi effektiverar i rymden efterhand. 
INTERVJU

(Översättning: Ximena Narea)

MS: Vilket är installationens specifika bidrag till ditt konstnärliga arbete? Hur skulle du karakterisera begreppet installation?

-Jag skulle kunna säga att installationen har gett mig möjligheten att ha en annorlunda syn på rummet. Den har öppnat för mig ett stort undersöknings fält, inte bara inom det praktiska utövandet av min konst utan även i den konstteoretiska undersökningen.

Min akademiska utbildning under 80-talet var inriktad mot skulpturen och i slutet av dessa år kände att jag inte hade någont att säga genom skulpturen. Mina tankar gick kring det verkliga av rörelsen i rummet och hur skulle man kunna artikullera detta «verklighet» i en konstnärlig diskurs. Det var då, mellan 89-90, som jag började undersöka andra produktionsmedel och jag tror att jag i installationenen fann en plat där jag kunde förankra mig. Nåväl, skulle man kunna säga att installationen innebär konstnärens ingripande i och om rummet, men detta är lika bred som oklar. I få ord skulle jag kunna säga att en installation kan inte tänkas annars än i termer av rum, eller med andra ord, att tänka en installation innebär att tänka (den) i rummet. Å andra sidan, dock i samma riktning, begreppet installation tyder på en plats och denna plats benämnar eller definierar ett symboliserat rum.

MS: Hur uttrycks det konstnärliga rummet i installationernar? Har de, enligt dig, anknytning till fysikens aktuella rumsbegrepp?

-Det handlar inte längre i installationerna om några konstnärliga produkter som ordnas eller disponeras i ett visst rum utan installationen «är» den konstnärliga produkten. Här har idén om det konstnärliga rummet inte bara att göra med ett symboliserat rum utan även med relationen som har detta symboliserade rum med en innehållare och ett innehåll. Skiljelinjen eller gränsen mellan dessa två begrepp är i en installation givetvist för mig lite oviss eftersom det kommer en punkt då det blir svår att åtskilja dem och då behövs det att ställa dem mot varandra. Handlar det om ett helhet-rum? Handlar det om ett självinnehåll? Jag försöker utge betydelse till rummet genom att ställa myntens två sidor mot varandra. Angående den andra frågan tycker jag att sättet att konceptualisera rummet ständigt omdefinieras och utvidgas i förhållande till kulturella enheter. I dess historia som vetenskap har fysiken utveklat olika uppfattningar som har artikulerat sättet att representera och sättet att föreställa oss saker och ting, rummet till exempel. Dessa ideer, betraktade som kulturella enheter, går igenom konsthistorien på olika sätt, tänk till exempel på rummet och tidens naturen i de kubistiska representationerna. Även om fysiken och konstens världar överlappar varandra, av fysiken kan vi säga att den formulerar lagar om sakers tillstånd, av konsten kan vi säga att den symboliserar en tillstånd av sakerna. Men det verkar som att alltid har funnits en viss solidaritet mellan de ideerna son circulerar i båda kretsar, framför allt när det gäller rummet. Om fysikens aktuella uppfattningar förklarar jag mig inkompetent och skulle inte våga mig på några formuleringar.

MS: Hur påverkar installationen rummet de installeras i?

-Min uppfattning är att installationen omsignifierar rummet, inte bara som installationens «plats» utan dessutom omsematiserar den rummets begrepp i det visuella konstens område. Jag skulle säga att installationen föreslår en säregenhet i ett rummässig läge, både i förhållande till arkitekturen och till landskapet (till det byggda eller till naturen). Den föreslår även att defininiera en plats av mening och understrycker det perceptuella innehållet av det designerade rum. Dessutom definierar installationen en plats av mening och undertrycker det perceptuella innehållet av det designerade rum. Det som installationerna gör med rummet den installeras i är att förflytta och omkonceptualisera rummets begrepp.

MS: Hur artikuleras det «faktiska» rummet «mellan» de olika föremål som installationen innefattar, med det «imaginära» rummet av (min åsikt) varje konstnärlig fantasi? Betyder den första upplösningen av den andra?

‹Jag tycker att i installationen går till gränsen i denna konfrontation mellan det litterära och av det imaginära ty den samspelar «mellan» dessa två begrepp, kanske för att att bilda en tredje eller kanske inriktas denne mot upplössningen, jag är inte helt säker på det.

Låt oss tänka en stund på den minimala skulpturen och föreställ oss denna som ett objekt, som en kropp som tar en plats i rummet. Det som hände med den är att den delar och polarisera rummet. Vi kan säga att det finns en befodran av meningar mellan objekt och kontext-rum. I galleriets eller museets rum där den skulpturen ställs ut verkar rummet inte som ett passivt innehållare, d v s en sak som innehåller i sig en annan och låter den verka men själv blir inaktiv. Här aktiveras rummet, men det gör just p g a objektens kvalitetoch just i det ögonblicket som en betraktare (en tredje) kommer in i rummet. Nåväl, om det litterära i rummet blir det reella i det verkliga rummet (dvs det tredimentionella) skulle jag kunna säga att i några installationer det verkliga spatialitet mellan kropparna betraktas inte som en inaktiv «rest» eller utan mening. Tvärtom denna «mellan» är ett produktiv rum där det imaginära skulle verka om det finns en konstnärlig fiktion. För att uttrycka det i dina termer, denna konstnärlig fiktion skulle inte verka enbart för att artikulera rummet mellan detta och det andra utan den skulle artikulera meningen av en ny relation, d v s dessa säregenheten (som jag nämnde tidigare) som installationen ställer i ett rummäsig situation. Jag menar att när något upplöses är för att det finns en upplösningsmedel och jag tror inte att den litterära rummet upplöser det imaginära. Båda rum är en konstruktion, det är bara att det imaginära rummet är en konstruktion från ideerna värld. Det som jag tycker kan hända är att olika ideer kan upplösa en konstruktion, som en vätska som upplöser en kropp.

MS: Vilka temporala aspekter som är involverade i skapelseprocessen kan vara specifika för installationen?

-I dess olika varianter innefattar installationen olika rum och tids begrepp, särskild om man jämför de med andra utrycksformer i den visuella konsten. Jag tycker att beträffande temporalitetens aspekter involverade i den här processen skulle enskildigheten i installationeerna vara tiden och rörelsen. För att analysera temporalitetens aspekter behöver man beakta vissa saker, till exempel de som har att göra med ordningen: den tids och rumsmässiga. Av den sist nämnda måste vi beakta vilken sorts rumställning ställs i varje installation. Sedan måste vi tänka på om ordningens rumställning möjliggör rummets vandring och sist måste vi tänka på att det som installationen i slutet handlar om är en prakticerade rum. Nåväl, om vi accepterar dessa aspekter kan vi säga att i installationen konstruerats rummet steg efter steg, d v s det vandras. Därför kan vi säga att det kan mätas i tidsenheter och därmed räkna dess varaktighet i Bergsons mening: som en omedelbart, subjektivt och virtuellt faktum. Det finns en här och nu i processen som är samtid till subjekten. Det finns en omedelbar perception av rummet som verkar externa till oss (vi är en matematisk punkt i rummet) men som paradoxalt gör oss att känna oss involverade och en tids perception i varaktighets mening, varaktiheter som är externa till oss men som samtidigt varar till en medvetande som minns dem. Å andra sidan, men i samma riktning, måste vi i den temporära ordning beakta att temporaliteten i denna process har att göra å ena sidan med en subjektiv tid, om vandringen är ordnad efter en viss kronologisk tid (detta sker i fall om en programerad manipulation). I några slutna nätverks videoinstallationer används fördröjnings mekanism som manipulerar tiden av bildens visualisering. Detta skapar en viss förvåning i betraktaren när denne kommer in i ordningen.

Jag skulle inte påstå att dessa olika tids sidor är specifika för alla installationer. Men jag skulle kunna säga att vissa arbetar i den riktningen. Vi vet att om vi går tillbaka på vårt spår, skulle vi kunna säga att vi har gått samma sträcka men i en annan riktning. Erfarenheten visar oss att med tiden sker inte detsamma. Tiden går enbart i en riktning, den är oåterkalligt. Men i konst, liksom i vetenskap, av operativa skäl, tillåts att arbeta med en imaginär tid, som i slutendan är en referens som är liknande till det man kallar reell tid. Litteraturen och filmkonsten visar det. Nyligen fick jag veta att inom vetenskapen finns de imaginära tidsbegrepp. Det handlar om ett matematisk begrepp som arbetar med imaginära tal som ger negativa tal när man multiplicerar dem med sig själva (det kallas i). Denna har en effekt på rum-tid som gör att skillnaden mellan rum och tid försvinner. Det talas om en euklidiskt rum-tid, där det inte finns skillnader mellan de temporala och de espaciala riktningar eftersom i den temporala axel är värdena imaginära och då förlorar tidens riktning dess enskildighet. Detta för att påpeka att jag inte tror att tiden är något specifik för vetenskap utan hör bara till den operativa orden.

MS: Tycker du att tiden hos betraktaren i sin vandring genom installationen är friare än den till exempel han/hon upplever i betraktelse av en skulptur eller ett arkitektonisk verk?

‹Jag skulle inte våga säga att det är friare eller inte. Jag skulle kunna tänka det i en annan riktning. Jag menar att det i intallationen inte bara återvinns det reella rummets espacialitet som verkets plats utan dessutom det har till en viss mån får kroppen tillbaka sitt roll ty i andra konstuttryck har kroppen annulerats. Men vidare skulle man även kunna säga att man får tillbaka det mänskliga ingripandet till de visuella konstens område, grimasen, därför att det som är viktig är det praktiserade område och inte rums representation i meningen av en analogisk representation (en likhet av något som man antar måste representera). Rummet i installationen kräver en uppmärksam och inte en automatisk kunskap, som den vi har av kända rum eftersom man ha en tendens att understrycka vissa karakteristiska drag. Men denna uppmärksamma perception, som inte enbart är visuellt är förenad till kroppens rörelse och att sätta den i rörelse, att animera den. Det vill säga, för att kunna gripa rummet måste man våga ställa hypoteser, artikulera rummet med andra uttryck i betydelse-kedjan som satt i spel i varje installation. För det ser ut som att att i en första kontakt misslyckas alltid utforskandet av de som visas och för det mesta undrar vi vad är det som finns «där» och vilka rörelse skulle vi kunna göra. Nåväl, den ambulatoriska receptionens tid skulle i installationen ankytas med det som har precis sagts. Därför handlar det inte om att den är mer eller mindre fria än i skulpturen eller arkitekturen. Jag skulle kunna säga att den är friare men i en annan mening: Vi är medvetna om kroppen och dess egna rörelse och den mening existerar frihets rörelse, kroppen «animeras».

MS: Vad betyder installationerna för subjekt begreppet: är denne ett verkligt «inre» subjekt, eller är det i varje fall extern till konstens konkreta process?

-Subjekt-betraktaren är inre till processen, framför allt för att det inte finns ‹i nästa alla installationer‹ ett rummässigt segregering av subjekten i förhållande till konstverket. Subjekten befinner sig inte framför verket, utan i verket. Mer korrekt skulle kanske vara säga att det är rummet som har huvudrollen och att subjekten går från en utom-ergonal (utanför konstverket) till en annan ergonal (i rummet som ergon, som verk). Jag tror att det existerar inte subjektens «här och utanför» i förhållande till rum-verket. Många gånger är det subjekten som bestämmer sin egen väg, och på samma sät som utgör sin väg steg efter steg ‹ty han får möjligheten att uppta dessa rum‹ bygger han också de viktiga begrepp genom den processen. Det handlar kanske om mottagarens manipulering (av en handling från skaparens sida) som skulle kunna betraktas som en underförstådd kontrakt mellan produktor-manipulatör och den betraktande roll av den manipulerad subjekt-betraktaren.

MS: Är det, enligt din mening, avgörande för betraktare-subjektet att engagera sig i ett verklig rum (inte ett illusorisk rum utan ett som är genomträngligt, farbart)?

-Ja, eftersom den markerar en skillnad, framför allt i förhållande till den traditionella visuella konsten, närmare sagt målningen och gravyr. Från dessa blir avbildningens idée tydligare eftersom det handlar om tvådimentionella bilder, d v s att subjekten förhåller sig till dessa slätta bilder av det verkliga och inte med en reell sak. I installationen behövs det att den betraktare subjekten lär sig att läsa rummet, vad som är verklig och vad som är avbildning. Efteråt kommer subjekten att utforma sina egna mentala bilder, sin representation av tinget. Subjekten involveras ty innefattas, den är del av helheten. Den perceptuella erfarenheten i ett aktuellt rum slutar att vara enbart visuell, den är kroppslig-visuell. Jag skulle t o m våga säga att den fenomenologisk erfarenhet utgörs i en annan mening.

MS: Vilken mening kan betraktarens-subjektens medverkan i installationerna ha i jämförelse med andra visuella uttryck som arkitektur, ambientationer, happenings?

‹Jag tycker att den meningen skulle vara i ideen att involvera den subjekt-betraktaren i en espacial situation. Nåväl, om man jämför den med andra visuella former skulle man kunna säga att det inte är så mycket förhållande till rummet som är annorlunda utan själva meningen i förhållandet. Om arkitekturen kan man säga till exempel att den definierar en plats men den görs i mening av funktion, boplats, bostad. Däri kommer deltagandet av subjekten att ledas av de här primära ideerna. De mega arkitektoniska konstruktioner (handelsplatser, stora flygplatser) sätter plats begreppet. Studierna av några samtids antropologer har redan anmält de icke-platser som anonimytetens plats. Även i installationen definieras en plats, men den platsen får ett annat symboliskt värde. Några installationer avslöjar de olika övertalning och repressions former som platserna har på de mänskliga beteenden.

MS: Hur möts där ‹i installationerna‹ slumpens (det vanskliga) och kausalitetens funktioner; det oberäkneliga och det förutsägbara?

‹Jag är solidarisk med tanken att i de konstnärliga texter handlar det om att skissera eller förutse en ideel läsare, men jag tycker att även om man i en installation skulle kunna förutse en mottagar objekt i en nästan entydig mening, innebär detta inte alls att förhindra det oväntad. Slumpen agerar ‹alltid‹ som en möiljgt variabel. Vidare, tycker jag att lämna några «öppna» platser, eller bättre sagt inte bestämda, för att vem som helst och hur som helst skall kunna komma in och ut från texten. Jag vet inte om det är ett sätt att överstämma men det jat tror är att den är mycker mer produktiv. Grejerna som mycket förutbestämda är för mig synonym av totalitarism och jag tillbakavisar de totalitara ideer i alla områden.

MS: Vilka konceptuella specifika utrymmen öppnas tack vore kategori,n «installerion» om man jämför denna med andra liknande kategorier som «ambientationen» och happenings? Mer djuphet och mindre lek kanske?

-Enligt min uppfattning är installationen en variant av ambientationen. Men installationen har i sin tur varierat i sin historiska gång även om dess historia är ganska ny. Om det finns en specifikation i detta skulle det vara något som håller sig oförändrat och det ludiska tror jag att hittils var inte en variabel som togs i anskpråk i installationen men det gjorde i happening och i vissa ambientationer. Installationen skulle konceptuellt svara på en nomad modell av espacial gång som inte har att göra med det ludiska utan med en viss ibland vansklig vandring, ibland programerad eller mer eller mindre reglerad.

MS: Var lägger du tyngden på i installationen, i det konceptuella eller i det känsliga?

-Jag tror att jag nonchalerar aldrig den konceptuella motpolen, åtminstone försöker jag inte göra det, även om jag understrycker det känsliga. Det konceptuella är något som i mina verk och är något som dyker upp i den mån betraktaren arbetar.
HomeBox 760, 220 07 Lund - SWEDEN
Tel/Fax: +46 (46) 15 93 07
E-mail: heterogenesis@heterogenesis.com