PresentationJosé Luis Caivano
(Översättning: Miguel Gabard)


I det här nummer av Heterogénesis inkluderar vi några av de arbeten som presenterades i International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies (ISISSS) i juni 1998 i Imatra, Finland, i ett seminarie under benämningen «Tecken i de Latinamerikanska Kulturerna». I detta seminariun deltog forskare från Argentin, Brasilien, Finland, Mexico, Peru, Rumänien Uruguay och Venezuela. Om vi tar häyn till författarnas kulturella kontext, finner vi tre situationer: 1) de som är födda och bor i Latinamerika, 2) de som är födda i Latinamerica och bor i Europa, 3) och de som är födda och bor i Europa och som på ett eller annat sätt har kontakt med de latinamerikanska kulturerna. Därmed har det funnits tre olika versioner av samma tema: 1) inifrån den egna kulturens upplevelser och erfarenheter, 2) inifrån den egna kulturen men det perspektivseende som det att varit bosatt i annan kultur ger med sig, 3) och från a kultur.

Artiklarna som publiceras här sträcker sig över en hel del områden, från religion ch sociologi till musik, poesi och konst. Den venezolanke Stalin Gamarra Duráns artikel ger en märklig typ av kulturell mestisoblandning till känna inom det religiösa som utvecklats söder om Maracaibosjön där kulten till ett katolsk helgon omtolkas av den afrovenezolanska befolkingen. José Enrique Finol och Dobrila Djukich de Nery, båda från Venezuela, har bidragit med två artiklar. Den ena behandlar också ett religiös problem: kulten till de döda i våldsamma olyckor på landsvägar som uttrycks genom en märklig sorts byggnader kallade «capillitas» (små kapeller). Den andra artikeln analyserar ett vanligt uttryckssätt i de flesta urbana västerändska kulturerna, nämligen graffitin och dess särskilda karakteristik i Maracaibo. Den argentinske Omar Corrados artikel fokuserar sig på temat tangon och dess varianter och transformationer, i ljuset av de geografiska och kulturella kontexter den hittills utvecklats i och av påverkan från andra musiktyper. Drina Hocevars artikel (född i Venezuela men för tillfället bosatt i Finland pga studier) analyserar betydelsen av poesi från dess ljudklang och musikalitet, med exempel från latinamerikansk och engelsk poesi. Slutligen har vi min egen artikel i vilken jag går igenom en argentinsk konstnärs livsverk som jag tror kan ha stora projiceringar i den nutida konsten och som väcker några intressanta semiotiska tankar.

Om man observerar innehållet i detta nummer av Heterogénesis i ljuset av de tre i början nämnda perspektiven, ser vi att det här återkommer framför allt det första och i mindre grad de andra. Men förutom detta nummer, så heterogent som en kulturs olika uttryckssätt kan vara, planerar vi med Ximena Narea att publicera en bok som bordar de latinamerikanska kulturernas tecken sedda utifrån andra kulturer. Då kommer givetviss det andra och det tredje perspektivet att träda fram. Så länge hoppas vi att läsarna njuter av denna nummer. Vi tackar dem som organiserat ISISSS 1998 och speciellt till Professor Eero Tarasti som föreslog genomförandet av detta seminarium inom kongressen och som dessutom skickade inbjudningarna (inklusive ekonomiska bidrag till resor och logi) till de latinamerikanska deltagarna.


Home