Strategies Against Architecture

Hans T Sternudd *

Terroristattacken
mot World Trade Center avspeglad i coldmeat-l
under några dagar i September 200
1

THE CRASHING PLANES AT THE WTC: A PURE WORK OF ART

Isaac Ríos

Detta mail var en av de första kommentarerna till terrorattacken mot World Trade Center (WTC) som inkom till Cold Meat Industry's mailinglista (coldmeat-l), avsänt tidigt den 11 september 2001. Först ut var signaturen Dr Sven som undrade vilken musik som bäst ackompanjerade bilderna på flygplanen som kraschar in i tvillingtornen på Manhattan. Dr Svens inlägg var starskottet till en intensiv , tidvis ganska hätsk, ordväxling vilken pågick från den 11 till den 14 september.

Följande text är inte avsedd att i detalj fördjupa sig i den diskussion som utspelade sig under dessa dagar (vilken säkert avspeglar liknande känslor och ställningstagande som förekom i många debattforum runt om på nätet). Syftet är istället att spegla detta attentat ur en global subkulturs perspektiv och fiska upp några röster ur det hav av texter som bildar Internet. I fokus för intresset står de frågor om konst och representation som restes i många av bidragen till listan. I artikel kommer attacken mot WTC att användas som utgångspunkt för reflektioner kring symbolbegreppet, om teckenbetydelsen som imploderar då det utsätts för traumatisk stress och hur detta faktum kan användas som konstnärlig strategi.

Trots att bidragen till listan är offentliga på nätet använder sig denna artikel av de signaturer som respektive författare använt i sina inlägg. För den som vill forska vidare finns alla texter att tillgå på WWW (se not 2), men här har det inte ansetts nödvändigt att utlämna fullständiga namn (utom i de fall där mailen undertecknats med sådana) eller respektive författares mailadress. Detta för att bevara den känsla av anonymitet, som många känner på nätet, vilket kan vara en förutsättning för de ställningstaganden som görs. Avsikten är inte att ta ställning för eller emot de åsikter som ventilerades dessa dagar på coldmeat-1

Cold Meat Industry

Skivbolaget Cold Meat Industry (cmi), för närvarande med säte i Mjölby, grundades 1987 av Roger Karmanik. Cmi tillhör de mer etablerade bolagen inom de musikaliska genrer som går under benämningar som dark ambient, industri, noise, power electronics (PE). På maillistan diskuteras inte bara cmi utgivningar, utan här samlas intresserade av extrem kultur från många olika håll. Skandinaviska grupper har ett förhållandevis stort inflytande inom denna subkultur (som kanske kan jämföras med Roxettes, Cardigans och andra artister i det svenska oproportionellt stora inflytandet inom populärmusiken).

Musiken som ges ut av cmi kännetecknas av en extrem fysisk kraft, kroppslig till sin karaktär, ett slags audiell bodyart. I sin visuella och textmässiga framtoning är det ofta extrema uttryck som väljs, hämtade från krigsskådeplatser, obduktionsbord eller mordplatser. De symboler och andra visuella element (bilder, typsnitt etcetera) påminner ofta om runtecken, nazistiska (och andra extrema politiska gruppers) symboler eller romantiska, gotiska bildvärldar. Ideologiskt är det svårt att finna någon enhetlighet, i samma genre samsas artister med uttalade satanistiska preferenser (MZ. 412) och kristna grupper (Mental Destruction). Ideologiskt finns det en dragning åt det extrema och provokativa. Speciellt bland de PE-grupperna, där det finns en förkärlek för visuella och audiella samplingar med anknytningar till terrorhandlingar och andra våldsdåd. Att inordna dessa grupper inom en traditionell politisk vänster-höger skala är inte så lätt. Ställningstaganden uttrycker ofta en nihilistisk inställning och intresse för alla former av extrema mänskliga beteenden. Man kan också finna ett civilisationskritiskt och/eller ett anarkistiskt drag hos många av artisterna; kulturell terrorism är ett ofta förkommande begrepp.

I Don't Hate You Because Of Your Politics

But Because You're Political Right Left Centre - You're Nowhere

(CON-DOM "Hatred - The 2nd Sermon)1

Debatten

Som vi inledningsvis har beskrivit så var ett av startskotten för debatten RÌos' jämförelse mellan de kraschande planen och en konstnärlig handling.2 Liknande tankegångar som RÌos, att resonera om attacken i estetiska termer, framfördes av dead but dreaming, under det första dygnet efter attacken:

ahh..when the 2nd plane went into the building..pure poetry..

..instant hard-on..

Den cynism som avspeglades i framför allt i resonemanget om vilken låt som passade bäst till de bilder som kablades ut över världen från New York väckte ganska snart reaktioner.

I think it's fucking unbelievable you people are joking about this.

-Love Rosenstroms

Rosenstroms mail den 12 ledde till att många medlemmar tog avstånd från den uppsluppna tonen i många av inläggen, som kan exemplifieras av följande:

I was planning that i would go to movies today, but it seems that it's more fun to just drink beer and watch tv instead.

-n.

Att Roger Karmanik själv tog avstånd från den känslokyla som präglade inläggen, hade en dämpande effekt och fick debatten om lämplig "filmmusik" att omedelbart dö ut.3

Mailen med anledning av WTC-attacken var ganska disparata till sitt innehåll, här fanns den hårdkokta typen sombehandlats ovan, blandade med chockade rapporter från amerikaner:

Well,things are chaos throughout the USA commercial airplane in my hometown of Cleveland apparently containing a terrorist bomb was grounded,the details are still pending and another plane went down just a bit East of Ohio in Pennsylvania...my workplace and many other businesses not to mention most Government Offices throughout the nation have sent people home to await whatever is pending????On the streets all you hear is car radio with the latest reports blaring.Looks like we now know what it feels like to have war break out on our home soil.It has been coming for years...no one is safe.

-Stephen Petrus

Som på andra ställen i på nätet figurerade uppgifter om att Nostradamus förutspått händelsen, krav på hämnd, fördömande av fundamentalism och spekulationer om vem som låg bakom attacken. Bilderna på de firande palestinierna upprörde även många på coldmeat-l.4 Röster som manade till eftertanke höjdes i vissa debattbidrag, dessa kritiserade generaliserande och fördomsfulla uttalanden mot Islam och arabvärlden. Det gjordes jämförelser med den japanska attacken mot Pearl Harbor 1941 och spekulerades om den 11 september 2001 skulle utgöra inledningen till ett tredje världskrig. Huruvida attacken mot de så kallade tvillingtornen i New York var berättigad eller inte diskuterades även livaktigt, var de ett adekvat mål och försvarbart om man tog hänsyn till amerikansk inblandning i andra staters angelägenheter, dominerande ställning som supermakt och USA's imperialistiska politik. I anslutning till detta uppstod en intensiv debatt om händelserna den 11 september kunde jämföras med USA:s bombning av Hiroshima, krigföring i Vietnam och så vidare. Kan man jämföra handlingar som stater gör i en krigssituation (till exempel bombningar av städer) med enskilda gruppers terrordåd? Denna debatt kom att kretsa kring folkrättsliga principer, mellan de som försvarade staters rätt att försvara sig och att, i situationer då krig förklarats, angripa mål som kunde innebära civila dödsoffer.

this terrorist act has been done by an invisible enemy...who is behind this that....islamic mouvements...extreme right americain mouvement...south america drugs barons...

the american army is all around the world (1000 american military bases on earth)...some country don't like the presence of the US Forces on their territory and they don't like the U.S. to be the ¥police(tm) on earth...what happened yesterday was predictable but maybe not in that proportion....

the third World War has begun (maybe the last one...the world will be cleaned...)

see you on the battlefield...

-S.

Inlägg som direkt stödde händelserna förekom också, även om ett så starkt ställningstagande för attacken som Steken gav uttryck för onsdagen efter attacken hörde till undantagen.

Oh well... Basically, I support the attacks not for industrialist chock value bullshit, or irony, or cultural terrorism, but for the pure and simple fact that they were just political actions directed directly towards advocates of what I consider an evil system. Having murdered millions and millions of innocent Arabs and Persians over the last decades (Iraqi invasion of Iran, Gulf War, daily slaughter of innocents in Occupied Palestine), the US should not be surprised when attacked. Sooner or later, their evil will lead to their defeat. The latest attack was a step in that glorious direction

Stora motsättningar mellan medlemmarna på listan kom i dagen och på torsdagen, efter ett par dagar då WTC dominerat inläggen kom frågan " Can we get back to the music ?". Debatten nådde sin kulmen den 12 och ebbade ut den 14 efter allt starkare krav från Karmanik att debatten skulle upphöra.

OK! SO now we know that people have different opinions! - Fun! But if you like to discuss that further I suggest, No I COMMAND you to start your own group!

-Kapten KarmaniK ul bin Hassam

I och med detta starka utspel dog diskussionen i stort sett ut direkt, med några få efterslängar undantagna.

Totalt publicerades ungefär 150 mail på temat WTC till cmi-listan under fyra dagar (11-14 september). Att det var en ovanligt intensiv korrespondens avspeglas i det faktum att det under september månad postades 165 fler meddelande till listan än en genomsnittlig månad år 2001.5


Distansering

En av de frågeställningar som restes i diskussionen kring WTC-attacken berörde problemet med att använda terroristisk estetik i sina konstnärliga projekt, samtidigt som de förfasade sig över den handling som utspelade sig på nära håll. Innebar ett ställningstagande mot terrordådet att hela genre måste omprövas.

How does this discussion relate to industral music? In that it forces industrialists to revalue the usage of terrorism in their music/culture - is it all aesthetics, or are there any actual opinions? How to relate to "actual" terrorism?

Hugs and kisses/

-Steken.

Diskussionen om gränsdragningen mellan verklighet och representation är av gammalt datum. När det rör sig om direkta avbildningar av typen fotografier och bandupptagningar av reella händelser så ger dessa upphov till tecken där de indexikala betydelserna får en dominerande roll. Vetskapen om att händelsen i sig lämnat sitt fysiska avtryck på mediumet, i form av ljus- eller ljudvågor, är av stor vikt vid betydelsebildningen.6 Detta ställer naturligtvis till problem då verkliga skeenden använts i ett estetiskt sammanhang. Som flera inlägg berörde så finns det en möjlighet att samtidigt växla mellan olika perspektiv, att lägga noll-nivån på olika plan.

From an artistic perspective, the destruction of the WTC was spectacular... the sort of visuals that early Einstürzende Neubauten only dreamed of putting their music to. The billowing dust clouds exploding through the streets in a show of cruel but arbitrary force was as surreal as it was beautiful. The sound of such a low-flying monster of steel and turbines attenuating the atmosphere before violent collision and explosion is music to the noise-lover's ears.

Le Chat Noir

Signaturen Youp höll i princip med de inlägg som menade att det är möjligt att betrakta attacken ur ett estetiskt perspektiv:

(terroristic-)violence is a truly fascinating aspect of human behaviour and society, and so are the effects caused by it; and lovers of dark and disturbing music must have some insight in the fact that ugliness and terror has its beauty [...]

Trots detta menade Youp att det inte går att bortse från det verkliga mänskliga lidandet som terroristdådet förde med sig.

[...] but when it comes to great numbers of casualties ( read: one or more) people ignorantly tend to forget the aspect of this violence that is suffering, loss, mourning and the remaining torned and amputated lives.

-Youp

Både när det gäller möjligheten att se WTC-attacken humoristisk eller som "A PURE WORK OF ART" är förmågan att distansera sig från den verkliga händelsen central (distanseringen är rent av den eftersträvade effekten i många fall, en form av överlevnadsstrategi).7 Utan en kantiansk fjärmad betraktarposition, ett intresselöst skådande blir denna operation omöjlig. Samtidigt är distanseringen till sin karaktär ett begrepp som står i motsättning till den direkta attack mot öron och ögon som kännetecknar industri, noise och PE. I flera inlägg togs också denna aspekt upp. Industrimusiken utgör en scen som är

swamped by people fetishizing WW2 images and making revisionist history, people that scream out about covert cultural terrorism and attacking the normal society per se, albums entitled "JerUSAlem", reading Nietzche and Spengler until their eyes bleed. If they the next days awake from their ideological dreamland and can't face the real horrors of the world it tells most about themselves.

-Inge Fiskvik

I am simply pointing out the strange transformation that has taken place on this list. People who where masturbating over images of dead babies a few days ago are now screaming about the tasteless nature of the jokes that were posted here yesterday.

-J.H

Om man uppfattar konsten som en värld, skild från verkligheten kan den fungera som en asyl, där beteenden som är otillåtna i andra sammanhang blir möjliga. Med hjälp av den distans från det verkliga livet som konstvärlden då utgör, kan den fungera som en ventil, med funktion att lätta på ett inre tryck. Konst sammanställs i ett sådant resonemang med terapi, där negativa impulser ges utlopp. Ventilationistiska idéer uttrycktes också i cmi-diskussion.

It seemed to help to get back to the music - it seemed like a form of therapy. I think that music, poetry, or another medium is a way of dealing with it all in a constructive way. I also feel that if the offenders could have put their feelings through art without actually physically hurting someone else, this whole thing may not have happened.

-Antharia

WTC som symbol

Från många håll framhölls att WTC inte var något slumpmässigt utvalt mål, det poängterades att dessa byggnader var noggrant utvalda som en symbol för den amerikanska politiska och ekonomiska världsdominansen.

The US has been role-playing God over the world in their own self righteous crusade of Good vs Evil since WW2, they do whatever they want, when they want, like they want. In the name of Good. In the name of Freedom. In the name of their *own interest*, and this is the only thing that really moves them, the rest are just pretty words on newspapers and pretty images on TV and the media absolutely rules! Keeps people nice and numb like they should be.

Ansåg signaturen G. i ett inlägg den 12 september. Lite längre fram i inlägget tas WTC's och Pentagons betydelse som tecken (eller monument) för de värden som USA står för.

I can actually applaud the targets themselves. If they simply dropped the plain in the middle of a heavy residencial area it would be a different scenario, but they didn't. The World Trade Center is gone, destroyed in a couple of hours, a monument to capitalism and consume culture is scattered across town. The Pentagon, the symbol of power, of the "notching can go wrong" feeling, got hit and just heard that it could colapse...can only hope it does. Hail Control! Fuck Control!

-G

När man refererar till symbolvärdet i det mål som terrorgruppen utsett så använder man termen symbol som ett konventionellt tecken. Ett tecken som bygger på kunskaper om det sammanhang i vilket WTC ingår och de värden som det kan representera. Symbol är en term som används i olika sammanhang och den har definierats på många sätt. Ibland står symbol för ett arbiträrt tecken som getts betydelser av konventionen, inom till exempel vardagsspråk, matematik och logik. Allegorin innehar symbolens funktion inom estetik och konstvetenskapens område, enligt Peter Cornell. I allegorin och symbolen är tecknet inte arbiträrt; det finns "en överensstämmelse mellan egenskaper hos tecknet och det betecknande som grundar sig på något mer än en ren konvention".8 Det finns alltså något mer än en ren konvention, ett slags inneboende likhet som inte behöver vara helt uppenbar, men ändå analoga. Man kan även tala om symboliska handlingar, i betydelsen som detta begrepp har i religiösa och metafysiska sammanhang. Symbolen som "mötesplats mellan det sinnliga och det översinnliga", som "refererar till en transcendent värld och förkroppsligar det ofattbara och "det heliga" och i vilken det "eviga och det förgängliga har [...] smält samman, sammanfogats".9 I denna romantiska förståelse av symbolen förenas den amerikanske semiotikern Charles Sanders Peirces tre teckenbegrepp; index, ikon och konventionellt tecken. Symbolen utgör därmed ett slags supertecken.10 I berättelsen om den heliga gralen från 1100-talet framträder en värld där det hela tillvaron framträder som ett tecken, skriver kultursemiotikern Göran Sonesson. En speciell världbild konstitueras, ett system av relevanser som kan ha funktionen att plocka ut ikoniska karakteristiska drag i verkligheten, som tar utgångspunkt i innehållet snarare än uttrycket.11 På så sätt menar Sonesson att vitt och svart blir identifierade med dygd och synd i den himmelska sfären.12 Både dummyn och symbolen utgör exempel på vad Goodman kallar exemplifiering, "Their sign function consists in refering to (some of the) properties which they also possess."13

Den betydelsebildning som på detta sätt förknippar uttryck med specifika innehåll är inte oproblematisk. På många sätt kan den fungera som ett hinder för oss att se verkligheten som den verkligen är. Istället för att uppleva världen i dess helhet, hindras vi av symboler (och andra teckenbildningar) att leva ett fullständigt liv. De texter och språk, med sina kategoriseringar, förenklar med nödvändighet vår perception av tillvaron, på samma gång som den inskränker den. Vi uppfattar symbolerna, tecknen och inte den verkliga företeelsen.

Om man anser att tingen har reella betydelser för oss, om de har en inneboende signifikant, kan de betydelser som dessa tilldelats dölja dessa grundbetydelser. Den österrikiske aktionskonstnären Hermann Nitsch försöker i sina aktioner komma förbi detta problem. Han anser (stödjande sig på C. G. Jungs föreställningar om arketypen) att de ting och substanser som används i religiösa sammanhang har en reell betydelse, att till exempel det råa köttet och blodet, används direkt eller i sublimerad form (bröd och vin) beror på deras inneboende betydelser. Ideologiska eller religiösa system profiterar på objektens reella innebörder. Nitsch strategi för att avtäcka dessa betydelser är att med sina aktioner, orgien mysterien theater, av-mytologisera och av-tabuisera vår relation till omvärlden. Först när vi befriat oss från det filter mot omvärlden som moral och religion bildar, kan vi leva ett fullständigt liv. I den exstatiska utlevelsen, orgien, kan tingen inregistreras med alla sinnen och de befrias från de pålagda betydelserna. Nitschs aktioner syftar till att återgå till det rena, av språket obelastade, betraktandet av världen.

Samma romantiska strävan finns under ytan i den extrema kultur som företräds av artister inom cmi. Den fysiska upplevelsen av ljudet, ofta omöjlig att kategorisera (åtminstone för det otränade örat), på en konsert påminner om den upplevelse som deltagaren i o. m. theater får. Här finner man den av Nitsch komponerade larmmusiken, ett slags urskri, och en likartad attack mot ögat, i exponeringen av kadaver och blodbesudlade människokroppar. Syftet är att utsätta sinnena och tolkningen av den information som når hjärnan för överbelastning. Därmed utsätts hjärnan för total stress vilket kopplar ur dess värderande, kategoriserande funktion (vilken impliceras i tänkandets språkstruktur) och sätter denna ur spel. Genom denna strategi framträder en upplevelse av en ren, från språkets filtrering befriad upplevelse.

Jag har på tidigare ställen argumenterat för den fysiska nivåns betydelse i tolkningen av uttrycket (en nivå som existerar parallellt med en piktoral, föreställande och en plastisk nivå).14 Den reella aspekten, den fysiska nivån, av aktionskonstens uttryck är central för genren. I aktionen är det verkliga handlingar och föremål som används, ej representationer av dem som på teatern. cmi-kulturen arbetar med liknande estetik, i den fysiska aspekten av den auditativa upplevelsen och bruket av dokumentärbilder. Vad som eftersträvas är samma slag av reella, ofiltrerade upplevelser, att komma så nära det går.

Hopparna

[...]I saw a few shots on TV plus pictures (I work in a major newspaper about 60 miles from the WTC in Connecticut) of those poor people jumping out of the floors above the crashes. They didn't want to burn up, so they jumped out the windows.

-Blackwell.

So many have died. Bodies falling from the sky, ppl getting hit with the remains.

-R0MANTICDEATH

Människorna som hoppar ut från fönstren i WTC är ett exempel på hur tecknet imploderar då det utsätts för traumatisk stress.15 Vid anblicken av dessa fallande kroppar kan man inte längre se dem som representanter för " capitalism and consume culture". Identifikationen med människorna på bilderna, med den fasa de känner i det ögonblick faller mot en säker död utplånar alla teckenbetydelser. De är inte kapitalismens lakejer som ingår i ett korrupt system, utan de är fäder, mödrar och barn till verkliga människor. I dessa bilder står vi ansikte mot ansikte med vår oundvikliga död. I döden imploderar alla strukturer, där störtar arkitekturen samman. I och med vetskapen om WTC filmerna och fotografiernas realitet, dess fysiska nivå (om vi orkar ta dem till oss), så förintas symbolerna och tecknen. Vi förenas med världen, distanseringen upphör, sprickan sluts, innehåll och uttryck blir till ett och vad som återstår är tystnad.

* Hans T Sternudd

Konstvetare, konstkritiker och aktionskonstnär

hans.sternudd@arthist.lu.se


Noter

1 Gruppen CON-DOM citerad av signaturen Stateart: "[cmi] Politics... and all that need to be said..." Sat Dec 15 11:05:03 2001, coldmeat-l.

2 För en fullständig redovisning av diskussionen på coldmeat-l hänvisas till listans arkiv, där mailen från september 2001 går att ladda ner som text http://www.grumblesmurf.net/pipermail/coldmeat-l/2001-September.txt

3 De musikaliska teman som föreslagits fram till dess var: The Grey Wolves Victory through Violence, Einstürzende Neubauten Kollaps, Louis Armstrong What a Wonderful World, Brighter Death Now No Tommorrow och I wish I was a little girl, THE SONIK COMPILATION (vilken inkluderar AUTOPSIA aLSO hAT gOTT die wELT gELIEBT, NOISEX Terrible Target, IN SLAUGHTER NATIVES Human Ashes, Temple of Flesh and Metal, IMMINENT STARVATION Against their peace keepers, GENOCIDE ORGAN Come Orgasm och SUBSTANZ T Industrial music for Industrial people (terror disco with slide projection on the background of towers collapsing), Godspeed You Black Emperor, Death Squad The Engineer Pt. 1, Ex.Order The Only Way to Heaven och PUISSANCE Mother of Disease. Eftersom uppgifter om musiker och låttitlar bygger på uppgifter i bidragen till listan reserverar jag mig för eventuella felaktigheter.

4 De falska uppgifterna om att bilderna på firande palestinier skulle föreställa glädjen över någon annan händelse än terrorhandlingen i New York förkom dock inte på coldmeat-l.

5 Lite statistik: Antalet meddelanden under året uppgick till 3.209, fördelade enligt jan. 169, febr. 268, mars 238, april 256, maj 318, juni 204, juli 197, aug. 275, sept. 402, okt. 354, nov. 218, dec. 310. I genomsnitt alltså ca. 267 mail/månad. September hade 48 fler mail än oktober som var den månad som hade näst flest meddelanden. http://www.grumblesmurf.net/pipermail/coldmeat-l/

6 Ett index grundat på en närhetsrelation är bara en av de teckentyper som dokumentära fotografier och ljudupptagningar bildar. Här betonas denna eftersom vetskapen om den tekniska processen som föregått det aktuella tecknet (fotografiet eller ljudupptagningen)ofta innebär en tolkning i riktning mot autenticitet.

7 Flera inlägg menade att funktionen med de smaklösa, humoristiska kommentarerna var just att finna ett sätt att hantera situationen. "It's called anaphobic (anti-fear) joking. While I agree that humor can help to get people through tense situations, I feel that suggesting songs such as "Victory Through Violence" and "No Tomorrow" as soundtracks for this tragedy were very tasteless, regardless of intent." -i. hall. Galghumorn skall därför uppfattas som en strategi: "To most people the tragedy yesterday is beyond comprehension. Thus humour and bad one at that can be used to get some inner calm. The joking is therefore not immature or stupid, it is just a way to cope." /TsinPot

8 Cornell; Peter: "Symbol", Bildanalys, (1985 & 1988, Cornell, Peter, Dunér, Sten, Millroth, Tomas m. fl.) [förlagsort ej angiven]: Gidlunds 1992. s. 312.

9 Cornell; Peter: "Symbol", Bildanalys, (1985 & 1988, Cornell, Peter, Dunér, Sten, Millroth, Tomas m. fl.) [förlagsort ej angiven]: Gidlunds 1992. s. 312 och Dahlby, Frithiof: De heliga tecknens hemlighet, Om symboler och attribut, Stockholm: Verbum - Kyrkliga centralförlaget 1963. s. 7.

10 Man måste skilja på de olika användningarna som finns av symbolbegreppet. Peirce använde det för konventionella tecken, Saussure avser det som Pierce kallar ikon. "Goethe's suggestion that a symbol is a particular standing for something more general", "symbol is felt to be a motivated sign". Symbolen är då en form av exemplifiering. Sonesson, Göran: "That there are Many Kinds of Iconic Signs", VISIO 3:1 1998. s. 50 (33-54).

11 Tecknet bildas av det fysiska uttrycket och de betydelser som sammanknippas med detta i betydelsebildandet, som utgör tecknets innehåll.

12 Sonesson 1998. s. 45.

13 Ibidem. s. 47.

14 Se Hans T Sternudd: "The Proposal: An Adjusted Sign Model for Action Art, The Example: Hermann Nitsch", VISIO Vol. 5, No. 3 2000. s. 27-41, " Bloody Art -Oh Lover Boy av Franko B ur ett semiotiskt perspektiv" i den kommande rapporten från konferensen Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Ges ut på Eidos Skriftserie från den Konstvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet.

15 Detta förhållande gäller naturligtvis för andra bilder av samma karaktär, till exempel dödsskjutningar på Västbanken eller Afghanistan.


Heterogénesis
Revista de artes visuales * Tidskrift för visuell konst
Box 760
220 07 Lund - Sweden
Tel/Fax: 0046 - 46 - 159307
e-mail:
heterogenesis@heterogenesis.com