Indice 27


Revista de Artes Visuales - Tidskrift för Visuell Konst


IL cadavere Squisito


Nr 27 abril/april 1999

Tema: FA+

Indice - Innehåll - Contents

Este número está en preparación
Detta nummer är under bearbetning


Enfrentando el espacio físico y cultural
Ansikte mot ansikte med det fysiska och kulturella rummet
Facing the physical and cultural space
Ximena NareaGente normal Vanlig folk Ordinary people


Lucía
(castellano) (svenska) (english)


Il Cadavere Squisito
(castellano) (svenska) (english)


Reliquias
(castellano) (svenska) (english)


Tostadas y comidas Rostad bröd och mat Toasted bread and food


Masters of the Universe
(castellano) (svenska) (english)


Arte invisible Onynlig konst Invisible art


Para la élite För eliten To the elite


Prohibida la entrada Obehöriga ega ej tillträde No Trespacing


Iglú Igloo Igloo


And the winer is
(castellano) (svenska) (english)


The art of survival
(castellano) (svenska) (english)


Por amor al arte För konstens skull For arts sake


You are here
(castellano) (svenska) (english)


A wind called progress
(castellano) (svenska) (english)


Dig a Loo
(castellano) (svenska) (english)


White Shadows
(castellano) (svenska) (english)


Castillo de naipes Korthus House of cards


L'Art de Triomphe
(castellano) (svenska) (english)
Carlos Narvaja


Citas Citat Quote


King Prawns
(castellano) (svenska) (english)


Un juego discursivo Ett diskursivt spel
Charlotte Bydler

ANNO VIII - 1999Box 760, 220 07 Lund - SWEDEN
Tel/Fax: +46 (46) 15 93 07
E-mail: heterogenesis@heterogenesis.com